Perioada campaniei: 04.12.2023 – 18.12.2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul promotiei “500 lei Voucher” este SC CASA DE VINURI BECIU SRL, cu sediul social in Vartescoiu, sat Beciu, judetul Vrancea, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/9/2006, CUI: RO18273704, denumita in continuare “Crama Beciu” sau “Organizator” 

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1.   Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2.       Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe site-ul – www.magazin.cramabeciu.ro pana la finalizarea campaniei;

2.3.           Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Crama Beciu poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in Regulament, in forma actualizata, pe site-ul www.magazin.cramabeciu.ro;

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1            Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in mediul online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe site-ul www.magazin.cramabeciu.ro

3.2            Campania se desfasoara in perioada 4 decembrie 2023 – 18 decembrie 2023, pe site-ul www.magazin.cramabeciu.ro.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1            La Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2            Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament si accepta in mod expres sa isi ofere datele personale solicitate pentru participare si ca acestea sa fie utilizate in legatura cu Campania conform prezentului Regulament;

4.3       O persoana are dreptul sa participle o singura data in cadrul Campaniei si sa beneficieze de un singur premiu; 

4.4            Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

(i)               Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii)              Angajati ai Crama Beciu, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)            Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

(iiii)       Persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani pana la data de 1 decembrie 2023;

4.5         Crama Beciu isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea la Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii la Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1          Campania se va desfasura in perioada 4 decembrie 2023 – 18 decembrie 2023. 

5.1.1       Conditii privind inscrierea in Campanie pe site-ul nostru mentionate la 3.1:

Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. a)      Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 2. b)     Participantul trebuie sa detina o adresa de e-mail activa;
 3. c)      Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Campaniei, conform prezentului Regulament;
 4. d)     Participantul trebuie sa acceseze site-ul, sa isi inscrie adresa de e-mail la Campanie si sa participe la extragere.
 5. e)     Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3.2.

5.2        Un Participant unic este identificat pe baza adresei de e-mail.  Participantul are dreptul sa se inscrie la Campanie o singura data, orice frauda ducand la anularea participarii.

5.3        Inscrierile trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate la Campanie:

o     sa furnizeze o adresa de e-mail valida

o     sa participle o singura data; orice frauda duce la excluderea participantului din Campanie

o     sa ia la cunostinta faptul ca emailul furnizat va fi inscris in lista de comunicari publicitare. Inscrisul poate in orice moment sa aleaga sa se retraga din lista de comunicari accesand linkul de “dezabonare” din orice mail de comunicari publicitare.

5.4       Un Participant, identificat pe baza adresei de e-mail, poate participa o singura data la Campania organizata de Crama Beciu in perioada 4 decembrie 2023 – 18 decembrie 2023

5.5       Pentru a trece la pasul urmator, utilizatorul trebuia sa ia la cunostinta si sa accepte (i) Politica privind preluarea datelor cu caracter personal, (ii) prevederile Regulamentului Campaniei si (iii) sa fie de acord cu inscrierea in lista de comunicari a companiei;

5.6       In cazul castigarii unui premiu, utilizatorului i se va trimite un e-mail unde va fi informat despre premiul castigat si despre modalitatea de revendicare a premiului. 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1       Premiile din cadrul prezentei Campanii vor fi acordate in urma unei extrageri aleatorii ce va avea loc in data de 19 decembrie. Fiecare adresa de email inscrisa in concurs reprezinta o intrare in extragere.

6.2       In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin trageri la sorti, urmatoarele premii/categorii de premii:

 1. Voucher 500 lei

  Valoarea totala estimativa a premiilor stocabile acordate in cadrul Campaniei este de 500 LEI, cu TVA inclus.

6.3        Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.4        In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maximum 1 premiu pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

6.5   Premiul (voucherul) poate fi folosit intr-o singura sesiune de cumparaturi.

SECTIUNEA 7 ACORDAREA PREMIILOR

7.1      Premiul acordat in cadrul Campaniei se va acorda prin trageri la sorti electronice ce vor fi efectuate pe site-ul random.org.

– In cadrul tragerii la sorti se vor lua in considerare toate inscrierile valide din perioada de desfasurare a Campaniei, aferente site-ului www.magazin.cramabeciu.ro si www.facebook.com la 3.2 pentru care se efectueaza desemnarea premiilor.

– Tragerile la sorti presupun folosirea platformei proprii, magazin.cramabeciu.ro, si a platformei Random.org pentru validarea premiilor;

7.2      In cazul castigarii unui premiu, utilizatorului i se va trimite un e-mail prin care va fi informat despre premiul castigat si despre modalitatea de revendicare a premiului. Acest e-mail va contine: 

 • denumirea si descrierea produsului castigat;
 • instructiuni pentru revendicarea premiului;
 • codul voucherului de 500 lei.

7.3       Pentru a intra in posesia premiului, un utilizator trebuie sa respecte urmatorii pasi:

 • sa revendice premiul in maxim 48 de ore de la primirea e-mailui de confirmare;
 • sa urmeze linkurile si sa isi adauge personal atat produsul cat si codul de reducere la finalizare in cosul de cumparaturi pe site-ul www.magazin.cramabeciu.ro; 
 • sa finalizeze comanda prin respectarea regulilor de transport si plata existente pe site-ul www.magazin.cramabeciu.ro la momentul Campaniei;

Pentru evitarea oricarui dubiu, castigatorul va putea revendica premiul castigat in termenele mentionate la art.7.3, iar depasirea acestor termene va invalida castigul. 

7.4        In cazul in care premiul este refuzat de catre un castigator, acesta ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

7.5         Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri la Campanie.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1            Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze costul transportului datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8.2            Participantilor la Campanie nu le sunt impuse cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Campanie) si de expediere a premiilor, acolo unde este cazul. 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1         Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanie, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

9.2         In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanie, decizia Organizatorului este definitiva.

9.3         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va suporta costurile de transport pentru expeditia premiilor castigate, aceasta sarcina fiind exclusiv a castigatorilor.

9.4         Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 10.  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1        Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si inteleg ca in acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator pentru desfasurarea Campaniei, in vederea organizarii Campaniei, inscrierii participantilor, validarii, anuntarii castigatorilor, astfel cum sunt aceste informatii detaliate in cadrul acestui Regulament.

10.2       Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in special conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (in continuare “RGPD”), respectiv:

– dreptul la informare – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;

– dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in conditiile prevazute de lege, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre operatorul de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;

– dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

– dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

– dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate;

– dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere a protectiei datelor pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, cu modificarile si completarile ulterioare; dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre operator catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

– dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acesta.

10.3     Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul acestei Campanii vor putea fi dezvaluite de Organizator catre Imputerniciti ai acestuia, in masura in care acestia sunt implicati in organizarea si desfasurarea Campaniei (datele personale urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, furnizorilor de servicii suport ori consultantilor, numai pentru scopurile mentionate in prezentul Regulament.

10.4     Datele cu caracter personal prelucrate de catre Organizator sunt:

 1. adresa de e-mail a utilizatorilor;
 2. log-urile acordurilor furnizate (inclusiv consimtamintele privind acceptarea Politicii de
  Confidentialitate, a Termenilor si Conditiilor, precum si a Regulamentului Campaniei);
 3. codul de reducere pe care utilizatorul trebuie sa il introduca pe site-ul www.magazin.cramabeciu.ro la finalizarea comenzii;
 4. calitatea de „castigator” sau „necastigator”;
 5. informatiile necesare revendicarii premiului (numele si descrierea produsului castigat, codul de reducere generat automat si afisat castigatorului pe e-mail,care este necesar pentru finalizarea si revendicarea premiului in magazinul www.magazin.cramabeciu.ro;
 6.  informatiile puse la dispozitie de utilizator in contextul in care contacteaza serviciul de call- center Crama Beciu la numarul de telefon pus la dispozitie de Organizator, pentru semnalarea deficientei de ordin tehnic (in situatia in care utilizatorului nu i se afiseaza premiul pe e-mail sau site, cat si in contextul revendicarii premiului);
 7. informatiile furnizate de castigatorul premiului in contextul inaintarii unei reclamatii, catre Organizator, cu privire la viciile aparente ale premiului/premiilor castigat/e.
 8. Organizatorul nu va prelucra informatii legate de cartea de identitate/buletin.

10.5      Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul inscrierii la Campanie, desfasurarii acesteia si atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor care ii revin in baza legislatiei privind publicitatea si organizarea de concursuri, combaterea si evitarea oricaror tipuri de fraude legate de Campanie, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale (inclusiv cele referitoare la impozitul pentru premiile acordate), in scop de arhivare, realizarea diverselor raportari, precum si pentru constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor Campaniei

10.6    Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:

– executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR). Contractul il reprezinta Regulamentul Campaniei;
– indeplinirea obligatiilor legale ce revin Organizatorului conform legislatiei referitoare la publicitate si organizarea de concursuri (campanii publicitare), prevederilor legislatiei financiar- contabile, fiscale, cele referitoare la arhivare (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR);

– interesul legitim al Organizatorului, respectiv organizarea si desfasurarea Campaniei, prevenirea si combaterea fraudelor, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, realizarea diverselor raportari, constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor Crama Beciu;

10.7     Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate in cadrul Organizatorului și/sau persoanelor imputernicite de catre Organizator (daca acestea sunt implicate in prelucrarea datelor in contextul derularii Campaniei) doar catre persoanele de conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-si indeplini atributiile specifice in scopurile enumerate in acest Regulament sau in cazul in care acest lucru este necesar sau permis de legislatia aplicabila.

10.8      Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

10.9      Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în contextul organizarii Campaniei si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

10.10      Campania poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

10.11    Datele participantilor la Campanie vor fi prelucrate pe durata Campaniei si ulterior pentru o perioada de 3 ani in cazul castigatorilor, de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc cheltuiala de marketing aferenta acestei actiuni.

10.12    Implementarea si organizarea bazei de date cuprinzand participantii la Campanie in concordanta cu prevederile prezentului Regulament implica o obligatie de diligenta din partea Organizatorului, acesta urmand sa gestioneze baza de date cu diligenta si prudenta. Organizatorul este exonerat de orice raspundere libera de culpa sa exclusiva in cazul in care baza de date nu este functionala, nu este completa sau nu isi poate indeplini scopul conform prezentului Regulament.

10.13    In vederea indeplinirii obligatiilor legale ce revin Organizatorului, este necesara furnizarea datelor participantilor (utilizatorilor) la Campanie in acest scop. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si, prin urmare, imposibilitatea de a va oferi premiile castigate.

De asemenea, furnizarea datelor in vederea executarii unui contract sau pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract (si anume: Regulamentul Campaniei) este necesara pentru a putea beneficia de premiile oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza si/sau prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorecta / incompleta a acestora poate atrage imposibilitatea participarii valabile la aceasta Campanie desfasurata de Organizator.

10.14     Vom da curs cererii dvs. si o vom solutiona cat mai repede dar nu mai tarziu de implinirea termenului legal de 30 zile, termen care poate fi prelungit din cauza unor motive specifice legate de dreptul invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.

10.15     Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea, va vom comunica motivul acestui refuz.

10.16    Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

SECTIUNEA.11  ÎNCETAREA SI SUSENDAREA TEMPORARA A CAMPANIEI

11.1      Prezenta Campanie poate înceta în cazul epuizarii numarului de premii disponibile, mentionate la art. 6.2 sau in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră sau caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

11.2     Organizatorul îşi rezervă dreptul de a inceta anticipat prezenta Campanie, aducând in prealabil la cunoştinţa publicului acest aspect.
11.3     Campania poate fi suspendata temporar din cauza unor deficiente tehnice a site-ului www.magazin.cramabeciu.ro, pana la remedirea disfunctionalitatilor. In acest caz, la accesarea Campaniei, potentialii participanti vor fi informati cu privire la indisponibilitatea temporara a Campaniei, acestia fiind invitati sa acceseze Campania la o data ulterioara in vederea participarii la Campanie.

SECTIUNEA. 12  LITIGII

12.1     In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române.
12.2     Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament.

SECTIUNEA.13  DIVERSE

13.1     Prin înscrierea la Campanie, participanții au luat cunoştință de conținutul prezentului Regulament şi sunt de acord cu acesta.

13.2     Organizatorul nu poate fi facut reponsabil de:

 • imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
 • intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate de catre furnizorii de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
 • situatiile in care e-mailul utilizatorului nu poate fi identificat;
 • corectitudinea datelor inregistrate de participanti in Campanie;
 • depasirea termenului de revendicare a premiilor;
 • nerespectarea de catre participantii la Campanie a prevederilor prezentului Regulament.

13.3    Imaginile din materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu orientativ. In caz de neconcordanta intre prevederile existente pe materialele publicitare si prezentul Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

13.4   Regulamentul Campaniei este pus la dispozitia tuturor persoanelor interesate, gratuit, pe site- ul www.magazin.cramabeciu.ro, pana la finalul desfasurarii Campaniei, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin trimiterea unei scrisori la sediul societatii sat Beciu, Comuna Vartescoiu, Jud. Vrancea

S.C. CASA DE VINURI BECIU SRL Prin Administrator, Vasilica Munteanu